SOSKocelovaBA.edu.sk > Škola > Úvod
Úvod


Navštívte aj náš ďalší školský web www.soskocelovaba.edupage.org

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Vitajte na stránkach
Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím,
Gymnázia pre žiakov so sluchovým postihnutím
a Odborného učilišťa pre žiakov so sluchovým postihnutím.

Tieto stránky obsahujú informácie o zložkách našej školy: SOŠ, Gymnáziu a  OU. Nájdete tu aj aktuálne novinky. Prajeme Vám príjemne surfovanie.

Kto sme?

Sme stredná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídlime v Bratislave na Koceľovej ulici 26. Sme internátna škola. Školské internáty sú v blízkosti školy: na Rastislavovej ulici bývajú dievčatá, na Nevädzovej chlapci.

Aké máme ciele?

Náš trvalý cieľ je správne vychovať a dobre vzdelať našich žiakov.
Pomáhame si plnením krátkodobých cieľov. Sú to:
- zlepšovať slovnú zásobu žiakov - slovensky, anglicky, posunky,
- zviditeľňovaľ školu a sluchovo postihnutých na Slovensku,
- zvyšovať úroveň využívania výpočtovej techniky na škole,
- zabezpečovať vysokú úroveň v odboroch.

Kto sú naši žiaci?

Naša škola vzdeláva sluchovo postihnutú mládež a poskytuje jej vzdelanie takými metódami, aby žiaci napriek sluchovému postihnutiu pochopili aj náročné učivo a dokázali sa zaradiť do spoločnosti.                                            V minulosti sme mali väčšinou  žiakov zo základných škôl pre sluchovo postihnutých, v súčasnosti k nám prichádzajú aj sluchovo postihnutí žiaci z bežných základných škôl. Pomocou špeciálnych metód vhodných a kompenzačných pomôcok  na našej škole zvládnu napriek sluchovému postihnutiu i náročné študijné odbory.                                            Vzdelávanie na našej škole je určené aj pre žiakov s ďalšími výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. žiakov, ktorí z rôznych dôvodov vyžadujú pomalšie tempo pri vyučovaní.                           


Čo ponúkame?

Mládež môže u nás získať stredné vzdelanie (učebné odbory) alebo úplné stredné odborné vzdelanie (študijné odbory).
Gymnázium má všeobecné zameranie, SOŠ má študijné i učebné odbory. Aj po skončení učebného odboru je možnosť získať maturitu v nadstavbových odboroch. Okrem toho má SOŠ 2 učebné odbory pre tých žiakov, ktorí neukončia 9. ročník základnej školy. Odborné učilište je pre žiakov zo ŠZŠ a ponúka 3 učebné odbory.

Škola teda ponúka širokú škálu odborov od náročných až po menej náročné (elektrotechnické, strojárske, ekonomické, umelecké, záhradnícke, krajčírske, knihárske, čalúnnicke a kadernícke). Naši absolventi sa môžu uplatniť v rôznych oblastiach hospodárstva. O odboroch sa dozviete na stránkach "Štúdium, Odbory" a "Budúcim prvákom".

Počas školského roku využíva verejnosť služby v "našich" odboroch. Ak sa aj vy rozhodnete ich využiť, ste srdečne vítaní!

V škole pracuje školská psychologička, sociálna pracovníčka, zdravotná sestra a školská logopedička.
Logopedička sa venuje individuálnej logopedickej starostlivosti – náprave dyslálie, dysgrafie a dyslexie. Okrem logopedickej starostlivosti majú žiaci vyučovací predmet komunikačné zručnosti. Náplňou predmetu je upevňovanie správnej výslovnosti, rozvoj logického myslenia a rozvoj komunikácie.

K záujmovej činnosti patrí práca s PC, šport, umenie (výtvarné a dramatické),  vzdelávanie, zábava.
Škola sa prezentuje počas dňa otvorených dverí a i počas školského roka účasťou na rôznych akciách (módne prehliadky, súťaže, …). Škola podporuje alebo zabezpečuje zváračský kurz, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, vodnoturistický splav, sociálno – rehabilitačný kurz a účasť na rôznych súťažiach (školské, medziškolské i medzinárodné).

S kým spolupracujeme?
ASP(Asociácia sluchovo postihnutých) – partnerstvo v projekte Nový model vzdelávania sluchovo postihnutých..., www.aslp.sk
SNEPEDA (Spolok nepočujúcich pedagógov), www.snepeda.szm.sk
OZ MYSLÍM - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých", www.myslim.sk
RSPD (Základná organizácia rodičov sluchovo postihnutých detí) – podpora vzdelávacích a športových aktivít na škole
ZODMSP (Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím) – rôzne oblasti, www.zodmsp.sk
ŠK NEKO (Športový Klub NEpočujúci KOceľova) – športové aktivity www.mactour.centrum.sk
TJ Nepočujúci (Telovýchovná jednota nepočujúci) – športové aktivity
DIKO (DIvadlo Nepočujúci KOceľova) – kultúrne aktivity www.divadlon.szm.sk

AUTOŠKOLA Valúšek, Bosák s.r.o. - kurzy autoškoly www.autoskola-ba.sk
Gymnázium Jura Hronca, IB – krúžky anglického jazyka a oblasť  informatiky www.gjh.sk
SOŠ P.G.Frassatiho – oblasť elektroniky a informačných technológií www.soufrasba.edu.sk

Naša škola vznikla v roku 1947 a teda v školskom roku 2016/2017 sme si pripomenuli 70. výročie vzniku školy. Pozorne si prezrite našu stránku a dozviete sa viac o histórii a najmä o súčasnosti našej školy.

Ďakujeme za pozornosť.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

mapa celej stránky  |  verzia na tlač  |  diakritika  | 

 

 
Úvod
História
Štatistické údaje
FOND
TERMÍNY - organizácia školského roka
......Sponzori
Rada školy
Aktuálne novinky
Sami sa rozhodnite, komu dáte 2% svojich daní
Správa 2015/16
Interaktívna tabuľa
Inzeráty
Školský poriadok 2013
Zmluvy, Objednávky, Faktúry
Verejné obstarávanie
HIPEN